Návrh honoráře architekta, inženýra a technika za výkony projektových prací
a inženýrských činností

Metodika výpočtu a standardy služeb: ČKAIT a ČKA
Základní informace
Název stavby Číslo zakázky
Zpracovatel Datum
Poznámka
Parametry stavby
Kategorie staveb

Podle vybrané kategorie se stavba zařazuje do příslušného pásma náročnosti. Charakteristické stavby pro jednotlivá pásma jsou uvedeny v nápovědě k poli Pásmo náročnosti.

Pásmo náročnosti

Ostatní stavby a objekty se zařazují srovnáním s výše uvedeným výčtem staveb.

Investiční náklady

Předpokládané investiční náklady (bez DPH) bývají součástí investičního záměru nebo je lze stanovit odborným odhadem podle zadaných informací a známých podrobností o díle (např. podle průměrných cen za 1m3 obestavěného prostoru nebo 1m2 zastavěné plochy - výpočet lze provést v sekci náklady)

U staveb s náklady nižšími než 500 000 Kč je časová náročnost je stejná, jako u staveb s náklady 500 000 Kč.

Pro výpočet jsou maximální náklady omezeny částkou 9,99 mld. Kč.

Generální projektant

Výkony osoby pověřené koordinací při přípravě a v průběhu realizace stavby (generální projektant, hlavní architekt, hlavní inženýr projektu) navyšují hodinovou dotaci o 10 %.

Rekonstrukce navýšení o

Při rekonstrukci, rozšíření, přestavbě, vytváření nového prostoru ve stávajícím objektu a při modernizaci se zvyšuje časová náročnost zpracování projektové dokumentace a inženýrských činností o 20 - 33 %. U památkově chráněných objektů doporučujeme použít horní hranici.

Hodinová sazba 500 Kč/hod

Příklad výpočtu průměrné hodinové sazby:
Velmi náročné a koncepční činnosti (15%): 840 Kč/hod
Náročné činnosti (30%): 660 Kč/hod
Méně náročné a kontrukční činnosti (30%): 520 Kč/hod
Pomocné činnosti (25%): 310 Kč/hod
--------------------------------------------------------------------------
Vážený průměr: 550 Kč/hod

Standardní hodinová sazba projektové kanceláře bez DPH zahrnuje:

a) mzdy a odvody z mezd pracovníků,
b) daně a poplatky (daň z příjmu, pojištění odpovědnosti, bankovní poplatky, silniční daň, poštovné, atd.),
c) náklady na prezentaci firmy a vzdělávání pracovníků (školení, odborné publikace),
d) planografie a reprografické náklady,
e) náklady na provoz kanceláře (mzdy a odvody z mezd provozních a administrativních pracovníků, náklady na hardware a software, nájem, úklid a údržba, platby za energie, zabezpečení prostor, telefonní a datové služby, archivace a sklady, vybavení kancelářských prostor),
f) odpisy majetku,
g) náklady na cestování a dopravu (cestovné, náklady na zajištění provozu automobilů, vč. pohonných hmot),
h) náklady na externí služby (právní a notářské služby, auditorské služby, poradenské služby, ostatní nezbytné náklady zajišťující úplný provoz kanceláře),
i) přiměřený zisk.

U hodinové sazby nižší než 300 Kč/hod se může jednat o tzv. mimořádně nízkou nabídkovou cenu a uchazeč může být vyloučen ze zadávacího řízení.

Průměrné hodinové sazby podle druhu práce jsou uvedeny v sekci Sazebníky / Hodinové sazby.

Celková pracnost 0 hod
Základní soubor služeb
Označení Název služby % Pracnost
[hod]
Sazba
[Kč/hod]
Cena
[Kč]
1FS Příprava zakázky (PZ) 0 0
2FS Návrh / studie stavby (ST) 0 0
Variantní řešení návrhu / studie stavby: počet návrhů
navíc započítaných procenty %
0 0 0
2FS IČ Inženýrská činnost pro návrh / studii stavby (IČ ST) 0 0
3FS Dokumentace pro územní řízení (DUR) 0 0
3FS+ Dokumentace pro územní řízení bez předchozího stupně (DUR+) 0 0
3FS+4FS Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) 0 0
3FS IČ Inženýrská činnost pro územní řízení (IČ UR) 0 0
4FS Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP, DOS) 0 0
4FS+ Dokumentace pro stavební povolení bez předchozího stupně (DSP+, DOS+) 0 0
4FS+5FS Dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) 0 0
4FS IČ Inženýrská činnost pro stavební řízení nebo ohlášení stavby (IČ SP, OS) 0 0
5FS Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 0 0
5FS+ Dokumentace pro provádění stavby bez předchozího stupně (DPS+) 0 0
6FS Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (VV) 0 0
6FS Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bez předchozího stupně (VV+) 0 0
7FS Autorský dozor (AD) 0
7FS+ Autorský dozor bez přechozího stupně (AD+) 0 0
8FS Technický dozor investora (TDI) 0 0
9FS Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 0 0
Součet 100 0 0

Nabídková cena
Ostatní náklady Popis
Nabídková cena bez DPH 0 (po zaokrouhlení)
Zaokrouhlení
Sazba DPH Export do CSV
Nabídková cena vč. DPH 0