Výpočet předpokládaných investičních nákladů novostaveb na základě průměrných jednotkových cen ve stavebnictví

Zdroj cenových ukazatelů pro r. 2019: RTS, a.s.
Základní informace
Název stavby Číslo zakázky
Zpracovatel Datum
Poznámka
Druh stavby
Investiční náklady - budova
0
m3

U liniových staveb - délka trasy v m

U inženýrských staveb - upravovaná plocha v m2

U zateplování - upravovaná plocha v m2
Cena zahrnuje i práce, které bezprostředně souvisejí se zateplením: Očištění fasády, vyrovnání podkladu a jeho menší opravy, demontáž a montáž parapetů, svodů, žlabů a ventilačních mřížek, ochrana okenních otvorů před znečištěním, montáž, demontáž a pronájem lešení.
Orientační celkovou cenu výplní otvorů lze úvest do pole Ostatní náklady (plast: 4000 Kč/m2, dřevo 5200 Kč/m2, dřevo-hliník: 8000 Kč/m2, hliník: 10000 Kč/m2)

U pozemního stavitelství - obestavěný prostor v m3

Obestavěný prostor definuje ČSN 73 4055 a dále tzv. oceňovací vyhlášky (vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku a o změně některých zákonů).

Zjednodušená definice obestavěného prostoru - je součtem obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy. Neodečítají se otvory a výklenky v obvodových zdech, lodžie a zapuštěná zádveří, průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysné plochy.

U některých prostorů je možné kalkulovat se zvýšenou nebo sníženou jednotkovou cenou.

Obestavěný prostor

Výpočet objemu kvádru

 m
 m
 m

Objem: 0 m3

m3 navýšení o

U liniových staveb - délka trasy v m se zvýšenou jednotkovou cenou.

U inženýrských staveb - upravovaná plocha v m2 se zvýšenou jednotkovou cenou.

U zateplování - upravovaná plocha v m2 se zvýšenou jednotkovou cenou.

U pozemního stavitelství - obestavěný prostor v m3 se zvýšenou jednotkovou cenou - např. rekonstrukce, dostavby, podzemní podlaží.

m3 snížení o

U liniových staveb - délka trasy v m se sníženou jednotkovou cenou.

U inženýrských staveb - upravovaná plocha v m2 se sníženou jednotkovou cenou.

U zateplování - upravovaná plocha v m2 se sníženou jednotkovou cenou.

U pozemního stavitelství obestavěný prostor v m3 se sníženou jednotkovou cenou - např. nevyužité půdy, zimní zahrady, sklady, garáže, atd.

Materiálový, technický či technologický standard.

Nízký - odchylka od průměrné ceny ve výši -15%

Střední - průměrná cena pro vybranou skupinu

Vysoký - odchylka od průměrné ceny ve výši +15%

Velmi vysoký - odchylka od průměrné ceny ve výši +25%

0
Investiční náklady - pozemek
m2
m2
0 %
Kč/m2

Jednotková cena v sobě zahrnuje náklady na provedení terénních úprav a vybudování infrastruktury (komunikace, inženýrské sítě, oplocení, atd.). Určuje se na základě procenta zastavěnosti:
0 - 20 % => 1000 Kč/m2
21 - 40 % => 1300 Kč/m2
41 - 60 % => 1700 Kč/m2
61 - 80 % => 2100 Kč/m2
81 - 100 % => 2500 Kč/m2

0
Další finanční parametry

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) je nutné v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (zařízení staveniště, provozní vlivy, území se ztíženými výrobními podmínkami, mimořádně ztížené dopravní podmínky, individualizace nákladů mimostaveništní dopravy, práce na kulturních památkách, případně další náklady jinde nevyčíslené).

Jsou kalkulovány ze základních rozpočtových nákladů (ZRN), případně montážních prací, tj. bez vlivu zvoleného standardu a výše rezervy.

Rezerva pro předem nepředvídatelné výdaje spojené s prováděním stavby.

Kč    Zdůvodnění

Po výběru nejvhodnější nabídky dochází zpravidla k úsporám ve výši 10-50 %. V případě vyšší úspory se může jednat o tzv. mimořádně nízkou nabídkovou cenu, u které bývá zhotovitel vyzýván k jejímu objasnění na základě kalkulačního vzorce.

Souhrn investičních nákladů
0
0