Voda 2020

Konference
VODA 2020
je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Voda 2020

Konference
VODA 2020
je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Návrh honoráře inženýra, technika a architekta za standardní výkony projektových prací a obstaravatelských činností

Výpočet podle standardů služeb ČKAIT a ČKA, aktualizace 04/2020
Identifikační údaje
Název stavby Číslo zakázky
Zpracovatel Datum
Poznámka
Parametry zakázky
Kategorie staveb

Podle vybrané kategorie se stavba zařazuje do příslušného pásma náročnosti. Charakteristické stavby pro jednotlivá pásma jsou uvedeny v nápovědě k poli Kategorie náročnosti.

Kategorie náročnosti

Ostatní stavby a objekty se zařazují srovnáním s výše uvedeným výčtem staveb.

Investiční náklady

Předpokládané investiční náklady (bez DPH) bývají součástí investičního záměru nebo je lze stanovit odborným odhadem podle zadaných informací a známých podrobností o díle (např. podle průměrných cen za 1m3 obestavěného prostoru nebo 1m2 zastavěné plochy - výpočet lze provést v sekci náklady)

U staveb s náklady nižšími než 500 000 Kč je časová náročnost je stejná, jako u staveb s náklady 500 000 Kč.

Pro výpočet jsou maximální náklady omezeny částkou 9,99 mld. Kč.

Hlavní projektant

Hlavní projektant je definován v §113 odst. 2 stavebního zákona. Je to projektant, kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracované více projektanty, nebo koordinací autorského dozoru. Činnost navyšuje hodinovou dotaci o 10 %.

Změna stavby navýšení o

Při projektech změn dokončené stavby (nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce) a při projektech údržby stavby (modernizaci) se zvyšuje standardní honorář o 20 až 33 %. U památkově chráněných objektů se doporučuje použít horní hranici.

Očekávaná pracnost 0

Očekávaná a obhajitelná celková pracnost.

Hodinová sazba 500 Kč/hod

Příklad výpočtu průměrné hodinové sazby:
Velmi náročné a koncepční činnosti (15%): 840 Kč/hod
Náročné činnosti (30%): 660 Kč/hod
Méně náročné a kontrukční činnosti (30%): 520 Kč/hod
Pomocné činnosti (25%): 310 Kč/hod
--------------------------------------------------------------------------
Vážený průměr: 550 Kč/hod

Standardní hodinová sazba projektové kanceláře bez DPH zahrnuje:

a) mzdy a odvody z mezd pracovníků,
b) daně a poplatky (daň z příjmu, pojištění odpovědnosti, bankovní poplatky, silniční daň, poštovné, atd.),
c) náklady na prezentaci firmy a vzdělávání pracovníků (školení, odborné publikace),
d) planografie a reprografické náklady,
e) náklady na provoz kanceláře (mzdy a odvody z mezd provozních a administrativních pracovníků, náklady na hardware a software, nájem, úklid a údržba, platby za energie, zabezpečení prostor, telefonní a datové služby, archivace a sklady, vybavení kancelářských prostor),
f) odpisy majetku,
g) náklady na cestování a dopravu (cestovné, náklady na zajištění provozu automobilů, vč. pohonných hmot),
h) náklady na externí služby (právní a notářské služby, auditorské služby, poradenské služby, ostatní nezbytné náklady zajišťující úplný provoz kanceláře),
i) přiměřený zisk.

U hodinové sazby nižší než 300 Kč/hod se může jednat o tzv. mimořádně nízkou nabídkovou cenu a uchazeč může být vyloučen ze zadávacího řízení.

Průměrné hodinové sazby podle druhu práce jsou uvedeny v sekci Sazebníky / Hodinové sazby.

Změna zpracovatele, opakování či změny projektu

Pokud zpracovatel navazuje na dokumentaci, kterou zpracovával v předchozích fázích jiný zpracovatel, může si dohodnout navýšení honoráře o 10 - 30 % z první zpracovávané fáze. Navýšení zahrnuje seznámení s předanými podklady a jejich kontrolu.

Byl-li z popudu klienta projekt použit opakovaně, pak první projekt je účtován v plné výši a opakovaný obvykle 70 % z části, která na tuto fázi připadá.

Byl-li z popudu klienta (např. změna vstupních údajů) projekt změněn, bývá účtována rozpracovanost původního návrhu a další návrh bývá účtován samostatně, podle rozsahu změn.

Zobrazit termíny 
Základní soubor služeb
Označení Název služby % Pracnost
[hod]
Sazba
[Kč/hod]
Cena
[Kč]
Termín
FS1 Příprava zakázky (PZ) 0 0
FS2 Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS) 0 0
FS2*
Variantní řešení návrhu / studie stavby: počet návrhů
navíc započítaných procenty %
0 0 0
FS2+ Dokumentace návrhu / studie stavby bez předchozí fáze (DNS+) 0 0
FS2 OČ Obstaravatelská činnost pro návrh / studii stavby (OČ ST) 0 0
FS3 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 0 0
FS3+ Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bez předchozí fáze (DUR+) 0 0
FS3+FS4 Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP) 0 0
FS3 OČ Obstaravatelská činnost pro územní rozhodnutí (OČ UR) 0 0
FS4 Dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby (DSP, DOS) 0 0
FS4+ Dokumentace pro vydání stavebního povolení bez předchozí fáze (DSP+, DOS+) 0 0
FS4+FS5 Dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) 0 0
FS4 OČ Obstaravatelská činnost pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (OČ SP, OS) 0 0
FS5 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 0 0
FS5+ Dokumentace pro provádění stavby bez předchozí fáze (DPS+) 0 0
FS6 Soupis prací a dodávek (SPD) 0 0
FS6+ Soupis prací a dodávek zpracovaný před DPS, vč. rozpracování DPS (SPD+) 0 0
FS7 Autorský dozor projektanta (AD) 0
FS7+ Autorský dozor projektanta bez přechozí fáze (AD+) 0 0
FS8 Technický dozor investora (TDI) 0 0
FS9 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 0 0
Součet 100 0 0

Nabídková cena
Ostatní náklady Popis
Nabídková cena bez DPH 0 (po zaokrouhlení)
Zaokrouhlení
Sazba DPH Export do CSV
Nabídková cena vč. DPH 0