Návrh orientační nabídkové ceny projektových prací a inženýrských činností

Základní informace
Název stavby Číslo zakázky
Zpracovatel Datum
Poznámka
Parametry stavby
Kategorie stavby

Podle vybrané kategorie se stavba zařazuje do příslušného pásma složitosti a náročnosti. Charakteristické stavby pro jednotlivá pásma jsou uvedeny v nápovědě k poli Pásmo.

Pásmo
Investiční náklady

Předpokládané investiční náklady (bez dph) zahrnují pro vybranou kategorii náklady provozních souborů, stavebních a inženýrských objektů, strojů a zařízení nevyžadujících montáž a náklady na trvale zabudovaná umělecká díla, která jsou součástí příslušné části stavby a jsou řešena v projektové dokumentaci (provozního souboru, stavebního či inženýrského objektu).
Při investičních nákladech nižších než 500 tis. Kč jsou ceny kalkulovány z investičních nákladů 500 tis. Kč.

Náklady lze stanovit:
- odborným odhadem podle zadaných informací,
- parametricky podle známých podrobností o díle (např. podle průměrných jednotkových cen za 1m3 obestavěného prostoru, 1m2 upravené plochy nebo 1m délky trasy), viz část náklady.

Rekonstrukce

Rekonstrukce, modernizace a adaptace se z důvodu náročnosti přeřazují do pásma složitosti a náročnosti o jeden stupeň vyššího. Pokud z hlediska své funkce patří do pátého pásma, stanoví se návrh ceny o 20% vyšší.

Výsledné pásmo III
Cenová úroveň
Celková cena základní 0 Kč
Sleva / navýšení 0 %
Celková cena upravená 0 Kč
Soubor výkonů inženýrsko - projektových prací
Soubor výkonů pro stavby

Rozsah a obsah výkonů inženýsko - projektových prací:

Průmyslové stavby, ostatní stavby a liniové vodohospodářské stavby - podle ustanovení vyhl. č. 449/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.

Ostatní dopravní stavby, liniové dopravní stavby - podle ustanovení vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Poznámky:

Místní komunikace včetně osvětlení se oceňují jako ostatní dopravní stavby. V případech, kdy osvětlení je řešeno současně pro více komunikací a ploch (okruh), oceňuje se jako liniové stavby.

Objekty pozemních staveb objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních staveb, se vypracovávají v rozsahu a obsahu podle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2012 Sb.

Za průmyslové stavby se pro účely tohoto sazebníku považují stavby, které slouží k výrobním účelům, nebo u kterých jsou náklady technologické části vyšší než náklady stavební části.

Za ostatní stavby se považují stavby, u kterých jsou náklady stavební části vyšší než náklady technologické části, s výjimkou nově navrhovaných (prováděných) liniových staveb, u kterých se obsah a rozsah se řídí vyhl. č. 146/2008 Sb.

Projektová činnost (PČ) Inženýrská činnost (IČ)
Výkonová fáze % Cena % Cena
Součet 100 % 0 100 % 0
Celkem za projektovou a inženýrskou činnost 0  Kč
Nabídková cena
Ostatní náklady Popis
Nabídková cena bez DPH 0 Kč (po zaokrouhlení)
Zaokrouhlení
Sazba DPH Export do CSV
Nabídková cena vč. DPH 0 Kč